Verbreed je horizon, verleg je grenzen!  


Nieuws van de leerlingenraad

Waarom een leerlingenraad ?

In de groepen 5, 6, 7  worden jaarlijks verkiezingen gehouden (komend schooljaar zal er begin groep 5 ook nog een verkiezing gehouden worden).
De kinderen die dit willen, moeten voor hun eigen klas een betoog houden waarom de klas voor hun moet kiezen. De klas heeft daarna een stemronde.
Voordat de verkiezingen worden gehouden geven de leerkrachten in de betrokken groepen een “lesbrief leerlingenraad”, waarbij zij uitleggen wat de leerlingenraad is, wat van een lid verwacht wordt, hoe de verkiezingen verlopen en hoe bespreekpunten worden geïnventariseerd.
In elke groep worden 2 leerlingen gekozen die namens de groep het woord zullen voeren in de leerlingenraad. Er mogen geen plaatsvervangers in de ledenraad.
De leden kiezen in de eerste vergadering een voorzitter en secretaris/notulant.
De laatste notulen worden gepubliceerd op deze website met eigen tabblad “leerlingenraad”.
De leerlingenraad komt 4 keer per jaar bij elkaar, onder schooltijd of na schooltijd,
of op enig moment dat één van de leden daartoe oproept.
Bij elke vergadering is de directeur of één van de leerkrachten als adviseur/begeleider/vraagbaak aanwezig.
De leden van de leerlingenraad lichten de besluiten van de leerlingenraad toe in hun eigen klas.
De leerlingen blijven een heel schooljaar in de leerlingenraad, maar zijn daarna wel herkiesbaar.

Waarover kan de leerlingenraad bijvoorbeeld vergaderen?
De leerlingenraad hangt een ideeënbus op, de ideeën worden besproken.
De leerlingenraad neemt ideeën mee vanuit de klas.
Leden van de leerlingenraad worden aangesproken.
Het gebruik en de inrichting van het schoolplein.
Advies bij de organisatie van het schoolreisje.
Bevindingen bij het gebruik van lesmethodes.
Adviseren bij allerhande festiviteiten.
Leden van de leerlingenraad komen zelf met ideeën.
Het team kan bespreekpunten inbrengen.
Punten vanuit de leerlingenraad kunnen meegenomen worden naar de ouderraad,
de medezeggenschapsraad of het team.
Een kringgesprek voor de vergadering gaat vooraf aan het vaststellen van de agenda.
 
Hoe is het kiesreglement?
Elk schooljaar worden nieuwe verkiezingen gehouden.
Tijdens deze verkiezingen worden uit de groepen 5, 6, 7 en 8 twee leerlingen verkozen die gedurende het gehele schooljaar zullen zetelen in de leerlingenraad.
De kiesplicht geldt voor elke leerling uit groep 5 t/m 8.
De kandidaten worden per groep op een stembrief geplaatst. Dit betekent dat er in totaal evenveel stembrieven zijn als groepen 5, 6 7 en 8.
Om geldig te stemmen mag op elke stembrief slechts één kandidaat aangeduid worden.
Leerkrachten mogen niet deelnemen aan de stemming.
Elke leerling wordt verwittigd van de plaats, het uur en de datum van de stemming.
 
Wanneer zullen de raadsleden vergaderen.
Dit zal gelijk na school zijn op een woensdagmiddag,  6 keer per jaar.
Zo nodig komen we tussendoor ook eens bij elkaar.
We lunchen dan gezamenlijk op school (op kosten van school).