Verbreed je horizon, verleg je grenzen!  


Medezeggenschapsraad (MR): meepraten of meebeslissen?

Bij ons is de Medezeggenschapsraad een raad, die als “tussenorgaan”  functioneert tussen schoolbestuur , ouders  en personeel.
De Medezeggenschapsraad is bevoegd alle aangelegenheden die onze school betreffen, met het schoolbestuur te bespreken.
 
Voor zaken in het belang van alle openbare scholen op Voorne Putten, vallende onder het PRIMO-schoolbestuur, is er de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Onderwerpen die hier ter sprake komen zijn o.a.:  vakantierooster, cao leerkrachten, jaarrekening, etc.
 
Vanuit de MR is één ouder en één leerkracht vertegenwoordigd in de GMR.

Wat houdt medezeggenschap precies in?

De MR heeft twee soorten recht:

Instemmingsrecht
Dit gaat over zaken die alleen onze school aangaat en waarbij het schoolbestuur geen besluit mag nemen zonder instemming van de MR.

Het adviesrecht
De MR is adviserend bij  het vaststellen of wijzigen van het activiteitenplan of schoolplan van de school.
Om advies of instemming te kunnen geven kan de MR de achterban raadplegen. Dit zijn de ouders en het personeel.

Géén medezeggenschap 
heeft de MR over aangelegenheden die wettelijk zijn vastgelegd.

Leden van de Medezeggenschapsraad 
De MR bestaat uit tenminste  3 ouders en 3 leerkrachten.

Voor dit schooljaar zijn dat :

Oudergeleding:
Tony de Pina Gomes
voorzitter,
lid GMR
Liesbeth Stallman,
lid

 
Rene Eland,
lid


 
Louise Poldervaart,
lid


 
Personeelsgeleding:
Jacqueline Brus, 
penningmeester

 
Charlotte de Klerk,
lid

 
Mirjam Berkelaar
secretaris-notulist

 
 

Indien u vragen heeft aan de MR of u wilt dat we een onderwerp bespreken met het schoolbestuur, dan kunt u ons aanspreken op school.
Wij zijn ook via de e-mail bereikbaar op mr.branding@primovpr.nl

documenten en verslagen van de MR
Mocht U geïnteresseerd zijn in de MR notulen, dan kunt U deze in papieren versie in de MR map inzien. 
Indien U dit wilt, vraag dit aan een directielid of leerkracht.

MR-verkiezingen 2017-2018
Op 30 augustus jl. hebben wij een oproep gedaan aan alle ouders/verzorgers om, indien u belangstelling heeft voor de  MR, u aan te melden als kandidaat voor de oudergeleding. Hierop kwamen twee reacties.Louise Poldervaart en Liesbeth Stallmann
Na de eerste vergadering van dit schooljaar hebben wij te horen gekregen dat Annemarie de Wit zich terugtrekt uit de oudergeleding van de MR. Wij willen Annemarie bedanken voor haar inzet de afgelopen twee jaar. 
Beide aanmeldingen zijn daardoor aangenomen als nieuwe leden van de MR. Zij stellen zich voor in de daarna uitgegeven nieuwsbrief
Klik hier voor de brief.